Pripravované vzdelávanie

Základy sociálnej práce

Pre koho je určené:

Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v sociálnej oblasti, pre absolventov vysokoškolského štúdia v odbore s humanitným zameraním.

Požadované vstupné vzdelanie

Minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia alebo v inom študijnom odbore, ktorému zodpovedá výkon pomáhajúcej profesie.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické vedomosti a základné odborné kompetencie z oblasti sociálnej práce. Disponuje odbornými vedomosťami z oblasti sociálnej politiky, právnych noriem sociálnej legislatívy, okruhu spolupracujúcich subjektov štátnej správy, samosprávy a neziskových organizácií. Má teoretické vedomosti z oblasti komunikácie, poradenského procesu, nadobudne zručnosti pre individuálnu aj skupinovú prácu s klientom v jeho prirodzenom prostredí. Orientuje sa vo využití jednotlivých metód sociálnej práce v praxi. . Je schopný analyzovať a stanoviť identifikáciu problému klienta

Socioterapia

Pre koho je určená:

Zamestnanci sociálnych subjektov a zamestnanci pracujúci v sociálnej sfére v pomáhajúcich profesiách s klientmi (jednotlivcami, rodinami, skupinami, komunitami) alebo riadiaci zamestnanci, ktorí vedú odborných zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a v sociálnych subjektoch. Odborní zamestnanci v pomáhajúcich profesiách v ďalších subjektoch rezortu spravodlivosti, školstva, zdravotníctva a vnútra.

Požadované vzdelanie a odborná graduácia:

a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia alebo v inom študijnom odbore, ktorému zodpovedá výkon pomáhajúcej profesie resp. riadenie odborných zamestnancov.

b) Minimálne tri roky praxe s klientom v pomáhajúcich profesiách.

c) Potvrdenie o absolvovaní supervízie pod vedením akreditovaného supervízora (minimálne 5 hodín).

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu vie využívať nové a efektívne prístupy, identifikovať potenciál sociálneho prostredia a využívať faktory sociálneho prostredia na zlepšovanie sociálneho fungovania a kvality života klientov. Získa odborné vedomosti z oblasti socioterapie, rozpozná sociálne aspekty práce s ľuďmi. Absolvent bude vedieť napomôcť identifikovať zdroje klienta a jeho silné stránky. Okrem toho si absolvent osvojí súvislosti somatickej, psychickej a sociálnej symptomatológie klientov. Získa zručnosti pre vedenie individuálnej, rodinnej, skupinovej a komunitnej socioterapie, nadobudne spôsobilosť využívať prístupy, metódy a techniky socioterapie v práci s klientom. Naučí sa aktívne využívať aktivizáciu v rámci sociálnej vzťahovej siete a bude vedieť uplatňovať systémové sieťovanie klientov s podpornými neformálnymi a formálnymi subjektmi.

Informácie o pripravovanom vzdelávaní:
E-mail: info@svvapv.sk
Tel.: +421 908 545 953