Supervízia pre pomáhajúce profesie

Najbližší termín kurzu: zatiaľ nieje stanovený, predbežne si môžete rezervovať miesto TU.

Názov vzdelávania: Supervízia pre pomáhajúce profesie
Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR
Rozsah: 240 hodín

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa
Po absolvovaní vzdelávacieho programu účastník disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje tému - problém pomáhajúceho profesionála, dodržuje etické princípy supervíznej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pomáhajúceho profesionála, pri supervidovaní vedie supervidovaného k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci s klientom, vie metodicky usmerňovať interakciu medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivca, skupiny, tímu a organizácie s orientáciou na motiváciu a mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastným potenciálom. Podporuje riešenie neštandardných situácií na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperácie medzi spolu-pracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie. Ovláda štýly supervízie pri supervidovaní, techniky a nástroje v supervíznom procese.

Cieľová skupina účastníkov
Absolventi II. stupňa vysokoškolského vzdelania s humanitným zameraním.

Lektorský tím
Tvoria skúsení aktívni supervízori vykonávajúci prax v rôznych oblastiach pomáhajúcich profesií s orientáciou na poskytovanie supervízie najmä v sociálnom sektore.

Lektori
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD., doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., doc. PhDr. Maroš Šíp, PhD., Mgr. Anastazij Momot, PhD.

Kde, kedy, ako?
Výcvik bude prebiehať prezenčne, v malých skupinách (cca 15 účastníkov/ účastníčok), formou dvoj až trojdňových celodenných stretnutí v Prešove, Košiciach a blízkom okolí.
Cena výcviku je 840 €.

Počet účastníkov je limitovaný!

Informácie o kurze
E-mail: info@svvapv.sk
Tel.: +421 908 545 953