Špecializované sociálne poradenstvo

Najbližší termín kurzu: zatiaľ nieje stanovený, predbežne si rezervujte miesto TU.

Názov kurzu: Špecializované sociálne poradenstvo
Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR
Rozsah: 180 hodín

Cieľová skupina účastníkov
Absolventi II. stupňa vysokoškolského vzdelania s humanitným zameraním.

Lektorský tím
Tvoria odborníci v danej oblasti z akademického prostredia so skúsenosťami s výkonom priamej poradenskej činnosti pre rôzne skupiny sociálnych klientov.

Lektori
doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
doc. PhDr. Maroš Šíp, PhD.
Mgr. Anastazij Momot, PhD.

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému aj prostredníctvom vlastného potenciálu.

Kde, kedy, ako?
Výcvik bude prebiehať prezenčne, v malých skupinách
(cca 15 účastníkov/ účastníčok), formou dvoj až trojdňových celodenných stretnutí v Prešove, Košiciach a blízkom okolí.
Cena výcviku je 680 €.

Počet účastníkov je limitovaný!

Informácie o kurze
E-mail: info@svvapv.sk
Tel.: +421 908 545 953